GEMEENTERAAD 23.01.2017
agendapunt scouts VVKS 27e OLVE :
Een plek waar jongeren uit alle lagen van de bevolking samenkomen, mag geen lokaal hebben dat nog nauwelijks aan de minimumnormen voor veiligheid en hygiëne beschikt. Als er dan in overleg een oplossing kan komen aan het parkeerprobleem van de gemeente en het lokalenprobleem van de scouts, dan gaat het Vlaams Belang akkoord om de scouts te voorzien van de middelen die ze nodig hebben. Wij rekenen er op dat de bevoegde schepen toezicht houdt op de besteding van de gelden en hierover na afloop van de werken de nodige info aan de gemeenteraad zal verstrekken.

agendapunt organigram:
Het is de taak van een bestuur om de financiën als een goede huisvader te beheren. Dan moeten ook de uitgaven onder de loep genomen worden en moet men keuzes maken MAAR belastingverhogingen zijn zowiezo uit den boze. Er moet dus creatief naar de kosten gekeken worden en vooral moet men nagaan hoe de dienstverlening op de meest efficiënte manier kan worden georganiseerd.
Dit wil ook zeggen dat wanneer er personeelsleden met pensioen gaan, of einde contract zijn, dat in eerste instantie efficiëntiewinsten moeten worden nagestreefd. De vraag moet dan gesteld worden: Kunnen taken en/of functies door anderen overgenomen worden en dit terwijl een kwaliteitsvolle dienstverlening gegarandeerd blijft.
Pas in een tweede instantie moet men vervanging overwegen.
De nieuwe personeelsformatie, die jullie staven met cijfers, zal dus door het Vlaams Belang mee goedgekeurd worden.

Voorstel Vlaams Belang : Zet tijdelijk de houten stoelen die uit een vorige oproep werden binnengebracht langsheen de nieuwe wandelweg Hof ter Linden. In afwachting van de plaatsing van rustbanken, kunnen oudere wandelaars zich af en toe neerzetten om op adem te komen terwijl ze het prachtige parkdomein ontdekken en bewonderen.


OVERZICHT 2016
De decembermaand is steeds het moment waarop de budgetwijzigingen en de aanpassing van het meerjarenplan ter zitting worden voorgelegd.
Het lezen en interpreteren van cijfers hoeft echter niet voorbehouden te zijn aan financieel geschoolden. Met een beperkte introductie en wat gezond verstand kun je al veel bereiken. Wat ons opviel aan de bespreking van de O.C.M.W.- rekening was dat de vragen die gesteld werden meer steek hielden dan de antwoorden die er op volgden. Het leek wel of men iets te verbergen had. Onze interpretatie is dat men bedragen heeft gebruikt met te optimistische ramingen, opgeklopte cijfers dus, enkel en alleen om geen tekort op papier te bekomen. De voorgelegde begroting is voor onze fractie niet realistisch.
Op de dag van de gemeenteraad heeft het bestuur dit punt van de agenda gehaald en uitgesteld naar januari.

Wat de gemeentefinanciën betreft, wordt er regelmatig verwezen naar het BCC verhaal. Dat deze manier van rapportering de transparantie niet optimaler maakt, klopt. Maar het BCC mag geen verhaal worden waar de gemeente zich te pas en te onpas gaat achter verschuilen om zaken achter te houden. Van de cijfers van de gemeente heeft onze partij minder argwaan dan die van het OCMW, maar wanneer we een bespreking en een powerpoint krijgen met cijfers en budgetten, gaan we er vanuit dat er dan ook cijfers op te zien zijn. Meer dan de helft van de slides was een bespreking van welke posten er verschoven worden, zonder vermelding van de bedragen. Als we naar de bedragen vroegen, kregen we die uiteindelijk wel, maar dit had veel overzichtelijker kunnen verlopen. Vanwege de grote onduidelijkheid en het feit dat we hierin geen beslissingsbevoegdheid hebben, hebben we dit niet goedgekeurd.

De plannen die het bestuur heeft om het Autonoom Gemeente Bedrijf leven in te blazen, krijgen onze volledige steun. Uiteindelijk is het AGB een wettelijke constructie die het toelaat om Edegem een zekere financiële ademruimte te geven.
Deze plannen zijn een eerste stap in deze invulling en het zou te zot voor woorden zijn om hier niet gebruik van te maken.

Sommige tarieven voor de aanschaf van een KIDS ID gaan weeral de hoogte in. Zolang de gemeentelijke belastingen op deze stukken onveranderd blijft, en hiermee bedoelen we zolang deze niet verminderen, zullen we op dit agendapunt dat regelmatig in de zitting aan bod komt, steeds tegenstemmen.

Het is aan ons om voortdurend toezicht te houden op de juiste werking van het bestuur, op het naleven van de voorschriften, en het controleren van de de ganse besluitvorming. Dus wie denkt dat onze partij wel eens uitgeblust zou kunnen geraken, heeft het volledig mis!


ENKELE TUSSENKOMSTEN LEGISLATUUR 2013-2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 2016
29.01.2016 : aankondiging openbare werken
 
terug naar boven